Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Do poprawnego wykonania wyceny nieruchomości należy przygotować między innymi niezbędne dokumenty. Poniżej znajdą Państwo zbiór najczęściej wymaganych dokumentów dla podstawowych typów nieruchomości.

1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane

– akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości (do wglądu),

– numer księgi wieczystej (nr KW),

– wypis z rejestru gruntów,

– wyrys z mapy ewidencyjnej (mapa ewidencyjna),

– mapa zasadnicza,

– decyzja o warunkach zabudowy (jeśli wydane),

– decyzja pozwolenie na budowę (jeśli wydana),

– inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna kupna/sprzedaży, akt nadania).

2. Nieruchomości lokalowe oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

– akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,

– aktualny odpis z księgi wieczystej (jeśli została założona),

– zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu,

– inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna, przydział lokalu, dokumentacja techniczna, zaświadczenie o samodzielności lokalu, decyzja o sposobie użytkowania – dla lokali o funkcji niemieszkalnej).

3. Nieruchomości zabudowane

– akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,

– numer księgi wieczystej (nr KW),

– wypis z ewidencji gruntów i budynków,

– mapa zasadnicza,

– pozwolenie na użytkowanie,

– dokumentacja techniczna budynku (np. projekt budowlany),

– dziennik budowy (do wglądu),

– inne posiadane dokumenty (umowa przedwstępna kupna/sprzedaży).

4. Wycena nieruchomości komercyjnych

– numer księgi wieczystej (nr KW),

– wypis z rejestru gruntów,

– dane powierzchniowo – kubaturowe poszczególnych budynków,

– mapa sytuacyjna nieruchomości (fragment mapy zasadniczej, do celów projektowych lub ewidencyjnej),

– wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości.

5. Wycena maszyn i urządzeń

– wykaz środków trwałych lub dokumenty o przysługujących prawach do środków technicznych,

– dokumentacja maszyn lub urządzeń (dane o producencie, roku produkcji, czasie eksploatacji, wydajności itp.).

6. Wycena służebności

– odpis z Księgi Wieczystej,

– wpis z rejestru gruntów (decyzja podziałowa, wykaz zmian gruntowych),

– mapa zasadnicza z oznaczeniem terenu pod służebność,

– informacja o przeznaczeniu (plan miejscowy, decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę),

– projekt umowy służebności,

– kopia projektu budowlanego budowy urządzeń infrastruktury technicznej będący załącznikiem do pozwolenia na budowę lub decyzja o oddaniu do użytkowania,

– wykaz szkód spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej (po wybudowaniu),

– pozostałe dokumenty dotyczące stanu i zagospodarowania nieruchomości, przeznaczenia i zakresu służebności.

Gdzie pozyskać wymagane dokumenty do wyceny?

Powyższe dokumenty należy pozyskać w:

– odpis z Księgi Wieczystej pozyskujemy we właściwym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego,

– wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza we właściwym Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

– decyzja o przydziale lokalu uzyskujemy w Spółdzielni Mieszkaniowej.