Oferta

Wycena nieruchomości – oferta biura
Moje Biuro oferuje swoje usługi w zakresie szacowania wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem.
Prowadzę również działania mające na celu ustalanie stanów prawnych nieruchomości.
Wykonuję zlecenia dla szeregu różnych podmiotów, w tym: osób fizycznych, banków, przedsiębiorstw różnych branż, spółdzielni mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów skarbowych oraz wielu innych.

Jestem również Biegłym Sądowym przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Przedmiot wyceny nieruchomości
Przedmiotem sporządzanych przez nas wycen mogą między innymi być:
– nieruchomości gruntowe niezabudowane (działki budowlane, grunty rolne, leśne itp.),
– nieruchomości gruntowe zabudowane różnymi obiektami o zróżnicowanym przeznaczeniu (budynki mieszkalne, biurowe, handlowe, przemysłowe, letniskowe, rolne itd.),
– nieruchomości lokalowe(mieszkalne, użytkowe),
– ograniczone prawa rzeczowe(np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebności),oraz inne prawa majątkowe,
– wycena stacji paliw.

Cele wyceny nieruchomości
Opracowania mogą być sporządzane dla różnych celów, uzależnionych od indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez naszych Klientów, np.:
– wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
– wycena do ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości,
– wycena do ustalenia wysokości opłat wnoszonych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (np. rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat planistycznych itp.),
– wycena dla potrzeb określenia wartości środków trwałych w przedsiębiorstwie,
– wycena dla potrzeb określenia wysokości aportu wnoszonego do spółki,
– wycena wartości nieruchomości do wykazania zabezpieczenia wymaganego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej np. w zakresie transportu drogowego,
– wycena dla potrzeb podziału majątku (np. zniesienie współwłasności),
– wycena do ustalenia wielkości zobowiązań podatkowych (np. z tytułu spadku, darowizny itd.),
i wiele innych.

Koszt sporządzenia wyceny nieruchomości
Wynagrodzenie za zlecony operat szacunkowy, ustalane jest w każdym przypadku indywidualnie. Wynika ono z niezbędnego nakładu pracy oraz kosztów towarzyszących i uzależnione jest głównie od:
– typu wycenianej nieruchomości,
– stopnia skomplikowania pracy (złożoności nieruchomości),
– celu wyceny,
– poniesionych wydatków związanych z wyceną (np. dojazd, przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, itp.).