Przepisy prawne

Przepisy prawne

W codziennym warsztacie pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnym jest znajomość i stosowanie przepisów prawnych. Poniżej wyszczególnienie większości z nich:
Kodeks cywilny
Kodeks postępowania administracyjnego
Kodeks spółek handlowych
Ustawa ordynacja podatkowa
Prawo bankowe
Prawo budowlane
Prawo geodezyjne i kartograficzne
Prawo o notariacie
Prawo ochrony środowiska
Prawo spółdzielcze
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie scalania i podziału nieruchomości
Ustawa o drogach publicznych
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
Ustawa o lasach
Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców
Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Ustawa o ochronie przyrody
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
Ustawa o podatku leśnym
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
Ustawa o podatku od spadków i darowizn
Ustawa o podatku rolnym
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Ustawa o rachunkowości
Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Ustawa o własności lokali
Ustawa o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa

Ponadto, warto znać:

PN 70B 02365

PN ISO 9836:1997